Oddělení onomastiky

 

Kontakt:


Valentinská 1

116 46  Praha 1

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Oddělení onomastiky je jediným onomastickým pracovištěm v České republice. Bylo založeno v roce 1960 a jeho základním úkolem bylo shromáždění pomístních jmen z území Čech. Za pomoci více než 4 000 dobrovolných místních spolupracovníků bylo soupisem v letech 1963–1980 shromážděno z území Čech více než 400 000 pomístních jmen užívaných v druhé polovině 20. století. Od roku 1994 se tento materiál zpracovává do Slovníku pomístních jmen v Čechách. V současné době jsou zpracovaná hesla zveřejňována elektronicky zde. Vedle prací na Slovníku pomístních jmen je v oddělení pozornost od počátku věnována i výzkumu osobních jmen. Oddělení se rovněž zabývá teoretickými aspekty (lingvistickými i mimolingvistickými) vzniku vlastních jmen a jejich fungování ve společenské komunikaci, rozvojem metodologie onomastických výzkumů se zaměřením na jejich interdisciplinární kontext a vzájemnými vztahy mezi apelativní a propriální sférou jazyka.

 
 

Na čem pracujeme:

 
 

Slovník pomístních jmen v Čechách
Pomístní jména, názvy neosídlených zeměpisných objektů, především polí, luk, lesů, hor, vod a cest, tvoří jednu ze skupin vlastních jmen zeměpisných. Pomístní jména z území Čech byla nashromážděna rozsáhlou soupisovou akcí, která probíhala v letech 1963−1980. Získáno bylo téměř půl milionu dokladů pomístních jmen. Po delším období náročných přípravných prací, které spočívaly hlavně v budování abecedního generálního katalogu pomístních jmen z území Čech, následném vytváření jejich počítačové databáze a vymezení koncepce slovníku, byla na počátku 21. století započata vlastní práce na prvním svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách. První svazek vyšel roku 2005; díky výraznému urychlení prací byl pak v každém následujícím roce publikován další svazek. Po vydání 5. svazku bylo rozhodnuto zveřejňovat dále nově zpracovaná hesla Slovníku pomístních jmen v Čechách v elektronické podobě. Přehled heslových slov a nově zpracovaná hesla najdete zde.

 

Časopis Acta onomastica
Časopis Acta onomastica je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Má rozsáhlou síť domácích i zahraničních přispěvatelů, otiskuje příspěvky především v češtině, slovenštině, polštině, ruštině, němčině a angličtině. Původní stati, recenze a zprávy v něm publikované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen, jejich aspektů jazykových i mimojazykových. Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů. Od roku 2019 vychází časopis dvakrát ročně, vždy v dubnu a v říjnu.


Vedoucí redaktor: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Výkonné redaktorky: PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D., a Mgr. Soňa Wojnarová


Ověřování osobních jmen
Oddělení onomastiky ověřuje podoby jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů. Odborná stanoviska slouží jako podklad pro rozhodování matričních úřadů. Více informací zde.
 

Spolupráce s vysokými školami
Vedení onomastických seminářů na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, školitelství doktorandů, vedení diplomových, bakalářských a seminárních prací.
 

 

Sbírky a materiály:

 

V oddělení onomastiky jsou uloženy následující sbírky a materiály:

 
1. Sbírky pomístních jmen:
– originály soupisů pomístních jmen z let 1963–1980 pro více než 86 % českých obcí a osad v Čechách;
– originály soupisů pomístních jmen z let 1974–1980 pro 1 561 obcí a osad z pohraničních oblastí Čech, v nichž do roku 1945 převažovalo německé obyvatelstvo;
– cca 430 000 abecedně seřazených dokladů pomístních jmen získaných excerpcí ze soupisů vypracovaných pro území Čech v letech 1963–1980, které jsou přístupné i v elektronické podobě;
– téměř 180 000 abecedně seřazených dokladů pomístních jmen z Čech získaných excerpcí z tištěných pramenů a literatury;
– přibližně 245 000 dokladů pomístních jmen získaných excerpcí z tereziánského katastru a seřazených abecedně podle panství;
– cca 22 000 dokladů pomístních jmen z Čech získaných excerpcí z rukopisných sbírek uložených v archivech a muzeích v Čechách;
– téměř 20 000 abecedně seřazených dokladů pomístních jmen z map Stabilního katastru z 19. století pro obce z bývalého Středočeského kraje;
– část originálů soupisů pomístních jmen z jednotlivých obcí z pohraničních oblastí, v nichž do roku 1945 převažovalo německé obyvatelstvo, a abecední rukopisná kartotéka pomístních jmen z těchto soupisů. Jde o materiál z akce organizované prof. E. Schwarzem v období mezi dvěma světovými válkami, který je dlouhodobě zapůjčen z Historického ústavu AV ČR.
 
2. Sbírky osobních jmen:
– rukopisná abecedně seřazená sbírka dr. J. Svobody, na jejímž základě zpracoval knihu Staročeská osobní jména (Praha 1964, 317 s.) a zpracovával Slovník staročeských osobních jmen;
– rukopisná abecedně seřazená sbírka osobních jmen pořízená V. Sajtlem excerpcí z matrik Středočeského kraje.
 
3. Rozsáhlá mapová sbírka.
 
4. Abecední rejstřík toponym zaznamenaných v onomastickém časopise (časopis měnil název: 1960–1982 Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1983–1992 Onomastický zpravodaj ČSAV, 1993–1994 Onomastický zpravodaj, 1995 – dosud Acta onomastica).
 
Oddělení disponuje rovněž rozsáhlou onomastickou knihovnou, k níž je katalog autorský a věcný. Jednotlivé sbírky jsou postupně digitalizovány a některé z nich budou zveřejněny na internetu.

 

Pracovníci:

 

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. person.png ASEPBČL
vedoucí

e-mail: stepan at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 467

 

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D. person.png ASEP BČL

e-mail: z.dvorakova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 467

 

Mgr. et Mgr. Martina Lobotková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) person.png BČL

e-mail: m.lobotkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 466
 
PhDr. Martina Ptáčníková, Ph.D.  person.png ASEP BČL
e-mail: ptacnikova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 467

 

Mgr. et Mgr. Soňa Wojnarová  person.png ASEP BČL
e-mail: s.wojnarova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 467

 

Mgr. Martina Zirhutová person.png BČL
e-mail: zirhutova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 467