Oddělení jazykové kultury

 

Kontakt:

 

Letenská 123/4
118 00 Praha 1

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Oddělení jazykové kultury (OJK) se dlouhodobě zabývá teorií a  praxí jazykové kultury a jazykovým poradenstvím. Ve své práci vychází z konceptu teorie jazykové kultury a teorie spisovného jazyka, jak je vymezila Pražská škola. Ze zásad teorie jazykové kultury odvozuje i činnost praktickou, která zahrnuje popularizaci jazyka, jazykové poradenství a kodifikační činnost. Členové oddělení publikují odborné texty týkající se otázek jazykové normy, kodifikace apod. Jako jediné oddělení ÚJČ se OJK na rovině teoretické i praktické systematicky věnuje pravopisné problematice.

 

Jazyková poradna ÚJČ, která spadá pod OJK, poskytuje uživatelům jazyka soustavné jazykové poradenství včetně odborných jazykových expertiz. Díky této činnosti získává OJK lingvistické a sociolingvistické informace o aktuálních vyjadřovacích potřebách laických i odborných uživatelů jazyka, které následně slouží jednak pro výzkum v oblasti teorie jazykové kultury, jednak pro úplnější a přesnější popis jazyka při tvorbě jazykových příruček. Po vybudování rozsáhlé poradenské počítačové databáze byly uvedeny do provozu internetové stránky reagující na podněty tazatelů. Vedle rubriky Zajímavé dotazy je veřejnosti k dispozici od r. 2009 Internetová jazyková příručka. Tato příručka je první jazykovou pomůckou svého druhu. Skládá se z části slovníkové, která obsahuje přes 109 000 hesel, a z části výkladové, do níž byly zařazeny výklady o jazykových jevech, na které se tazatelé jazykové poradny opakovaně ptají. V roce 2009 byla Internetová jazyková příručka oceněna Medailí MŠMT 1. stupně „za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol“.

 

V rámci popularizační činnosti členové OJK spolupracují s řadou deníků a periodik, přednášejí pro laickou i odbornou veřejnost a lektorují kurzy pro úřady státní správy a další instituce. Dále pracovníci OJK spolupracují s organizací Cermat na přípravě státních maturit z českého jazyka.

 

Oddělení jazykové kultury zaštiťuje redakci recenzovaného odborného časopisu Naše řeč. Tento časopis je věnován zvláště otázkám jazykové kultury a rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.

 

 

 

Na čem pracujeme:

 
Teorie a praxe jazykové kultury
Vedoucí úkolu: PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
Oddělení jazykové kultury se zabývá teorií a praxí jazykové kultury. Hlavní náplní oddělení je činnost vědecká a výzkumná. Jako jediné bohemistické pracoviště v České republice poskytuje soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelským skupinám a permanentně tak získává informace o fungování jazyka a o aktuálních vyjadřovacích potřebách příslušníků našeho jazykového společenství. Tyto informace jsou cenným zdrojem lingvistických a sociolingvistických dat a vhodným východiskem pro teoretické studium jazyka v oblasti jazykové kultury.
 
Redakce časopisu Naše řeč
Naše řeč je recenzovaný vědecký časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Vychází od roku 1916. Přináší česky, anglicky a výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. Vychází pětkrát do roka.
 

Vedoucí redaktor: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
Výkonná redaktorka: PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.
Redaktoři: Mgr. Jakub Sláma, PhDr. Ivana Svobodová

 

 

Pracovníci: 

 
vedoucí
e-mail: stepanova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 420

 

Mgr. Martin Beneš, Ph.D. person.pngASEP BČL

e-mail: benes at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 433
 
e-mail: cerna at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 423

 

e-mail: klara.dvorakova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 434
 

Mgr. Barbora Martinkovičová person.png ASEPBČL

e-mail: martinkovicova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 434

 

PhDr. Hana Mžourková, Ph.D. person.png ASEP BČL
e-mail: mzourkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 445
 
Mgr. Kristýna Nováková
e-mail: novakova.kristyna at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 433
 
e-mail: e.pospisilova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 424
 
e-mail: pravdova at ujc.cas.cz
tel: +420 225 391 426

e-mail: j.rosenbaumova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 424

 

e-mail: svobodova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 421
 
e-mail: vrbova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 424