Dialektologické oddělení

 

Kontakt:


Veveří 97

602 00 Brno

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Dialektologické oddělení je jediným akademickým pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá zkoumáním nespisovných útvarů českého národního jazyka; vedle problematiky tradičních teritoriálních dialektů a formování interdialektů zkoumá zvláštnosti běžné mluvy, a to i v oblastech s různou mírou migrace obyvatelstva, tj.  ve městech a v pohraničních oblastech. Současná bádání se soustřeďují na výzkum nářečního lexika v apelativní i propriální sféře. 

 

Na čem pracujeme:

 

Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.; PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (2020–)
Slovník nářečí českého jazyka (SNČJ) zpracovává jako první a jediný slovník u nás nářeční slovní zásobu z celého území českého národního jazyka. Zpracovává lexikální zásobu nářečí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibližně za posledních 150 let, a to v relativní úplnosti. Obsáhlý materiál pro tento slovník je uložen v Archivu lidového jazyka, je však průběžně doplňován excerpty z rukopisných a tištěných zdrojů a materiálem z přímého terénního výzkumu. Elektronická verze SNČJ je zpřístupňována od r. 2016.
Podrobnosti zde.

 

Český jazykový atlas (ČJA 1, Praha 1992 (dotisk 2004); ČJA 2, Praha 1997; ČJA 3, Praha 1999; ČJA 4, Praha 2002; ČJA 5, Praha 2005; ČJA. Dodatky, Praha 2011)
Vedoucí úkolu: PhDr. Jan Balhar, CSc. (do 2011); PhDr. Libuše Čižmárová, CSc. (2012–; elektronická podoba)
Stěžejní dílo české bohemistiky včleňující dialekty do kontextu českého národního jazyka v pohledu diachronním a synchronním. ČJA 1–5 se umístil na 2. místě v soutěži Slovník roku 2008, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, a získal 1. cenu poroty za výkladový slovník.
V roce 2016 bylo dokončeno 2. elektronické, opravené a doplněné vydání ČJA (ve formátu PDF). V současnosti se pracuje na vytvoření HTML verze; dosud byly veřejnosti zpřístupněny svazky ČJA 1–4. Vedoucí úkolu: PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.
Podrobnosti zde.
 
Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (SPJMS) zpracovává rozsáhlý a reprezentativní materiál pomístních jmen z historické Moravy a české části Slezska. Průběžně je budována digitální databáze pomístních jmen (shromážděných v letech 1965–1986; 225 000 kartotéčních záznamů. Hesla SPJMS jsou zpřístupňována od r. 2014 v elektronické verzi.
Podrobnosti zde.
 
Všechny tři elektronické projekty (ČJA, SNČJ, SPJMS) jsou vytvořeny na stejné programové bázi (též design webových stránek je totožný), proto je bude možné v budoucnu propojit a vytvořit jedinečné a rozsáhlé interaktivní médium, první svého druhu nejen v Evropě, ale i ve světě, které nabídne všestranný pohled na českou nářeční slovní zásobu, a to jak v apelativní, tak v propriální sféře.
 
Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit
Vedoucí úkolu: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., řešitelka projektu Ministerstva kultury (NAKI II) č. DG20P02OVV029 (2020–2022)
Cílem tohoto projektu je vytvořit nářeční geoportál, interaktivní prostředí, které výrazně usnadní orientaci a navigaci v mnoharozměrných gramatických datech. Základem jsou dialektologické mapy, které bude možné vzájemně porovnávat, měnit jejich topopodklad atd. Obsahově vycházejí z výzkumů pro Český jazykový atlas, budou však zpracovány graficky náročněji a přesněji a bude do nich přidáno množství dat z více než tisíce zdrojů, které vlastní v této úplnosti pouze dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR. Součástí projektu jsou i práce na nových heslech Slovníku nářečí českého jazyka, terénní výzkum, publikace odborné knihy, několika studií a map a uspořádání výstavy (včetně kritického katalogu, tj. další odborné knihy).
 
Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас – OLA)
Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů Evropy. Dosud bylo vydáno sedmnáct fonetických a lexikálních svazků. Svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt (2019) k vydání připravily PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., a Mgr. Petra Přadková, které jsou do projektu zapojeny za českou stranu.
Podrobnosti zde.

 

Evropský jazykový atlas (Atlas Linguarum Europae – ALE)
Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Milena Šipková, CSc.
Jazykovězeměpisné dílo zpracovávané v rámci rozsáhlé spolupráce akademických a univerzitních pracovišť evropských zemí a pod patronací UNESCO. Činnost na ALE byla započata r. 1970 prvním oficiálním setkáním evropských dialektologů v Nizozemsku. Doposud bylo v devíti svazcích publikováno 84 položek. Za českou stranu se projektu účastní PhDr. Milena Šipková, CSc., a PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.; do 9. svazku zpracovaly položku „játra“ (mapa I.102), pro 10. svazek připravily položky „zub“ a „včela“.
Podrobnosti zde.
 
Archiv lidového jazyka
Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Archiv lidového jazyka (ALJ) je budován od r. 1952; shromažďuje nářeční materiál zachycený ve starších slovnících a jiných pracích, tištěných nebo rukopisných (cca milion záznamů), jednak materiál získaný pomocí dopisovatelů. ALJ slouží jako jeden ze zdrojů Slovníku nářečí českého jazyka; byl digitalizován a je průběžně doplňován excerpty z disertací a dalších prací a z přímého terénního výzkumu.
 
Archiv zvukových záznamů nářečních promluv
Vedoucí úkolu: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Pokračuje se v budování archivu. Nahrávky nářečních promluv, pořízené během výzkumu pro Český jazykový atlas i později a uchovávané na magnetofonových páskách, byly ve spolupráci s Českým rozhlasem převedeny do digitální podoby, v současnosti jsou popisovány a zálohovány. Jejich část byla využita v šestém díle Českého jazykového atlasuDodatcích (tiskem 2011). Archiv je průběžně doplňován o nové zvukové záznamy nářečních promluv z terénních výzkumů.
 
(ukončený projekt)
Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., řešitelka grantu GA ČR č. 16–046485S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)
Předmětem výzkumu byla specifika spojená s procesem ústupu a zanikání nářeční slovní zásoby, s existencí regionalismů vymezených dřívějšími historicko-správními hranicemi a s navrstvením slov různého (jinojazyčného) původu v témž regionu. Společným materiálovým zdrojem pro uvedená témata byla databáze Slovníku nářečí českého jazyka. Jedním z výsledků projektu je kniha Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí.
Podrobnosti zde.
 

  

Pracovníci:

 

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

vedoucí
e-mail: ireinova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 292
 

PhDr. Zina Komárková  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: komarkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 288

 

Mgr. Tereza Kozlová  ico-heads-personal.png

e-mail: kopecka at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 294

 

Bc. Tadeáš Krch  ico-heads-personal.png

e-mail: krch at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 287

 

e-mail: kubecek at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 287

 

e-mail: pradkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 288
 

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: spinkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 296

 

Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.  ico-heads-personal.png BČL

e-mail: stupnanek at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 293

 

Helena Svobodová

e-mail: svobodova.helena at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 293

 

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: simeckova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 294

 

PhDr. Milena Šipková, CSc.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: sipkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 295
 

Mgr. Šimon Temer  ico-heads-personal.png

e-mail: tesar at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 291