Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Vilém Mathesius

 

Vilem-Mathesius_1882_1945.jpg
MATHESIUS, Vilém (1882–1945). Vystudoval germanistiku a romanistiku na filozofické fakultě pražské univerzity mj. u V. E. Mourka a J. Janka. R. 1909 se v Praze habilitoval studiemi o anglickém slovosledu a od r. 1912 vedl jako profesor oboru na filozofické fakultě anglický seminář. Přes zdravotní potíže (trpěl těžkým očním neduhem a později i chorobou páteře) vyvíjel mimořádně intenzívní činnost vědecky organizační (mj. i jako předseda a spiritus movens Pražského lingvistického kroužku) a učitelskou. Vědecky se věnoval anglistice literárněhistoricky i jazykovědně, ale vlastní doménou jeho badatelského životního úsilí se stala přece jen lingvistika. Přičinil se podstatným způsobem o změnu jazykovědného paradigmatu své doby: spoluvytvářel a uváděl v život koncepci strukturální a funkční lingvistiky synchronní, tvořivě zasahoval do formování fonologie a syntaxe (mj. položil základy tzv. aktuálního členění větného), vyvíjel postupy jazykové charakteristiky. Přímo bohemisticky byla založena řada jeho příspěvků gramatických i stylistických, úvah o normě spisovného jazyka a její kodifikaci a o kultuře jazykového vyjadřování. Byl to jeden z největších českých lingvistů vůbec, uznávaný doma i v zahraničí. S jeho jazykovědným odkazem teoretickým a metodologickým se vyrovnávají stále znovu další generace jazykovědců.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla: 
Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.
Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha, 1961. (ed. J. Vachek; anglicky A functional analysis of present day English on a general linguistic basic, Haag – Paris – Praha, 1975)
Řeč a sloh. Praha, 1966. (ed. J. Vachek)

Jazyk, kultura, slovesnost. Praha, 1982. (ed. J. Vachek)

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
 
Daneš, František. 1962. Poslední práce Viléma Mathesia Naše řeč 4.
Horálek, Karel. 1976. Vilém Mathesius jako filosof jazyka. Naše řeč 59/4.
Šoltys, Otakar. 1982. Mathesiův odkaz stále živý. Naše řeč 65.
Nekula, Marek. 1999. Vilém Mathesius. Handbook of Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 
 
 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení